Φωτοβολταϊκά Έργα | DTolis

Νέα έργα φωτοβολταϊκών με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW)

Σύμφωνα με το Άρθρο 97, παράγραφος 3, του ν.4951/2022, ο Διαχειριστής του Δικτύου, από τη θέση σε ισχύ του ανωτέρω νόμου, διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος δέκα (10) MW ανά υποσταθμό πλέον του υφιστάμενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αυτοπαραγωγών,  αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και παραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων.

Το ως άνω περιθώριο καθίσταται διαθέσιμο στο σύνολο των υποσταθμών (Υ/Σ) του ΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, εξαιρουμένου μόνο του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών  και κατανέμεται στις κάτωθι κατηγορίες σταθμών, με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW),  ως εξής;

α. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (οικιακή χρήση), συμπεριλαμβανομένων των σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %).

β. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγροτική χρήση), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %).

γ. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή – τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προβεί στη διάθεση του ανωτέρω περιθωρίου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους  για τα κάτωθι:

  • Υποδέχεται αιτήσεις σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των ως άνω κατηγοριών, με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW),και ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο για την αποδοχή της αιτηθείσας σύνδεσης αποστέλλοντας τη Σύμβαση Σύνδεσης.
  • Αιτήσεις σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των ως άνω κατηγοριών,με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW), που απορρίφθηκαν από τον Διαχειριστή σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του νόμου, δύνανται να υποβληθούν εκ νέου από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να εξεταστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.