«Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»

eyepen_logo

Ανοιχτή πρόσκληση προς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» αποφάσισαν οι Υπουργοί Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής.

Το κείμενο της πρόσκλησης προς τους δικαιούχους, ξεκινά ως εξής:

Καλούμε Κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.∆. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» (ΦΕΚ Α΄177), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄237 ) και το άρθρο 52 του Ν. 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174) και απευθύνεται σε ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες, µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει εξειδικευµένο (αναγνωρισµένο) εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ Β΄2406) όπως ισχύει, για την υποβολή αίτησης, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Πηγή: www.b2green.gr