Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση της ιστοσελίδας www.dtolis.gr. Ο εκάστοτε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρακάτω όρους, χωρίς εξαιρέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της ιστοσελίδας μας, τότε πρέπει να απέχει από τη χρήση της.

2. Όροι χρήσης

Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε ενέργειες που, ακόμη κι αν δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή/και το ήθος άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διαφοροποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί χωρίς περιορισμούς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο, χωρίς να υποχρεώνεται να πληροφορεί τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, οποιοσδήποτε χρήστης της ιστοσελίδας προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών της.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση εργάζεται για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Δεν φέρει καμία ευθύνη όμως σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, που μπορεί να οφείλεται και σε αμέλειά της, διακοπεί η λειτουργία της ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν ή αν, παρά τις προσπάθειές της, βρεθούν στην ιστοσελίδα ιοί και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή αν κατορθώσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) να επέμβουν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και όλες οι πληροφορίες, ενημερώσεις κ.λπ. να είναι όσο το δυνατό περισσότερο επαληθευμένες, ακριβείς και πλήρεις.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, της Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy είτε κάθε τρίτου δικαιούχου όπου γίνεται σχετική αναφορά και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σήματα, λογότυπα καθώς και η μορφή (lay-out) της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy
Απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με αντάλλαγμα ή χωρίς, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει των ανωτέρω και γενικά κάθε πράξη που, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης (ή του εκάστοτε δικαιούχου), μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της. Κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που τα προστατεύει θα υποχρεώνει τον παραβάτη σε πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής κι αποθετικής ζημίας.

5. Σύνδεσμοι (links)

Η Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω links ή banners, ούτε εγγυάται την προσβασιμότητά τους. Η παροχή του συνδέσμου γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και μόνο. Η Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy δεν ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν παρέχει εγγυήσεις, αποδέχεται ή επικροτεί το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου. Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας, η οποία δεν θα επιλυθεί με συναινετικό τρόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αγρινίου και το δίκαιο που θα εφαρμοστεί το Ελληνικό.